Tietosuojaseloste

 

Clewer Technology Oy (jäljempänä “Clewer”) kerää henkilötietoja asiakkuuksien hallinnoimiseen ja

palveluiden tarjoamiseen sekä markkinointitarkoituksiin. Käsittelemme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja (jäljempänä ”rekisteröity tai ”sinä”). Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella rekisteröity voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

1. Rekisterin nimi

Clewer asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä myös ”rekisteri”)

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat: Clewer Technology Oy, Clewer Oy, Clewer Markkinointi Oy ja Clewer Logistics OÜ.

Yhteydenotot voit toimittaa kirjeellä tai sähköpostilla:

Clewer Technology Oy
Y-tunnus: 2372046-5
Biolinja 12
20750 Turku
info@clewer.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

• Asiakasyhteyksien luominen ja ylläpitäminen

• Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle (esimerkiksi laitteiden huolto ja etävalvonta)
• Suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille
• Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
• Palautteiden käsittely
• Verkkosivustojen tekninen ylläpito ja tietojen analysointi

Lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelyperuste on Rekisteröidyn oma suostumus käsittelylle. Vaihtoehtoisesti tilanteessa, jossa Clewer ei ole erikseen saanut Rekisteröidyn suostumusta, henkilötietojen käsittely voi perustua oikeutettuun etuun asiakassuhteessa. Reksiterinpitäjän etu voi olla oikeutettu ja voi mahdollistaa henkilötietojen käsittelyn myös esimerkiksi suoramarkkinointiin. Oikeutettu etu käsittelyperusteena perustuu lakiin ja sen käyttö edellyttää, että rekisterinpitäjä huomioi rekisteröidyn edut ja oikeudet erityisen tarkkaan suhteessa rekisterinpitäjän intresseihin. 

4. Rekisterin tietosisältö

Clewer käsittelee rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

• Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, kunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Demografiset tiedot: ikä
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot
• Muut asiakkaan itse antamat tiedot
• Clewerin verkkosivujen käytöstä kerätään käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta
• Clewer Puhdistamon etävalvonnan kautta välittyvät tiedot laitteen toiminnasta, kun etävalvonta on käytössä

5. Tietolähteet ja henkilötietojen käsittely

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Cleweriin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, yhteydenottolomakkeen kautta tai kun käytät Clewerin palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Clewerin sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

Henkilötietoja voimme ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Clewerin ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä. Edellä mainituissa tapauksissa kerromme markkinoinnin yhteydessä, mistä yhteystiedot on saatu. Lisäksi huomioimme, että sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttävät vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen.

Teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja analyyseja, joihin käytämme demografisia tietojasi (esimerkiksi ikä ja kotikunta) ja asiointitietojasi. Käytämme tietoja myös suoramarkkinointiin. Käsittelemme tietojasi tähän tarkoitukseen, koska haluamme aidosti kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme. Pyrimme toimittamaan sinulle markkinointia, joka on mahdollisimman mielenkiintoista ja hyödyllistä juuri sinulle.

OP Yrityspankki Oyj:n kanssa olevan rahoitusyhteistyön vuoksi, Clewer saa tiedon siitä, että asiakas on saanut luottopäätöksen asiakkaan haettua itse luottoa itsehakukanavan kautta.  Tässä yhteydessä Clewerille tulee viesti, jossa on asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, hakemuksen tyyppi(kertaluotto), luottopäätöksen numero sekä myönnetyn luoton määrä. Luotto käytetään Cleweriltä tehtävään hankintaan ja viesti hävitetään, kun kauppa on saatettu päätökseen eikä tietoa enää tarvita. Muilta tietoja Clewer ei saa asiakaan luottohakemuksesta tai luottopäätöksestä.

6. Tietojen luovutukset

Clewerillä henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi. 

Tietoja luovutetaan seuraaville Clewerin ulkopuolisille tahoille:

  • Tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät potentiaalisille asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita tai hoitavat puhelinmyyntiä lukuumme.
  • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Clewerin IT-palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä.
  • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
  • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

  • Asiakaspalautteet: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautteen perusteella maksettu asiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy.
  • Arvontojen ja kilpailujen osanottajatiedot: Tiedot poistetaan, kun voittajaan on oltu yhteydessä ja palkinnot on jaettu.
  • Verkkosivujen tiedot: 6 kuukautta verkkosivujen vierailuajankohdasta.
  • Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Cleweriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Kaikkia tietoja ei voida välttämättä poistaa, jos Rekisteröity haluaa edelleen käyttää Clewerin palveluita kuten esimerkiksi etävalvontapalvelua. Rekisteröidyn pyynnöstä Clewer pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Rekisteröity on esittänyt pyynnön, Clewer ei saa enää käsitellä hänen henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Rekisteröidyn mahdollisuuksia käyttää Clewerin palveluja tai estää palvelujen käytön. 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Cleweriin liittyvästä suoramarkkinoinnista ja myös suoramarkkinointia varten mahdollisesti tehtävästä profiloinnista.

11. Mihin voit ottaa yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot löydät edellä kohdasta 2.